Nowy Tomyśl - informacje ogólne

Położenie i walory regionu

Nowy Tomyśl położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 60 km od Poznania, 200 km od Berlina, 120 km od przejścia granicznego w Świecku i 360 km od Warszawy. Połączenie Nowego Tomyśla z innymi częściami Wielkopolski zapewniają drogi wojewódzkie nr 302 do Zbąszynia, 305 do Wolsztyna, 307 do Poznania. Blisko Nowego Tomyśla przechodzi droga krajowa nr 2 (E 30). Doskonałe połączenie z resztą kraju i zagranicą zapewnia przebiegająca przez teren gminy autostrada A-2. W odległości 3 km od miasta znajduje się węzeł autostradowy.
Nowy Tomyśl leży przy międzynarodowej linii kolejowej Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa. Expresem "Lubuszanin", który zatrzymuje się w Nowym Tomyślu można dojechać do Warszawy w ciągu 3,5 godz. Kontakt z całym światem zapewniają położone w niewielkiej odległości od Nowego Tomyśla dwa porty lotnicze w Poznaniu i Babimoście.

Dzieje

Historia Nowego Tomyśla

W przeszłości obecne tereny Nowego Tomyśla pokrywały duże obszary leśne. Były to okolice słabo zaludnione. Niemniej na terenach tych można odnaleźć ślady wczesnego osadnictwa pochodzące sprzed 11 tysięcy lat. Potwierdzeniem tego są zachowane ślady, a wśród nich groby skrzynkowe z okolic Wytomyśla czy smolarnia odkopana w pobliżu Jastrzębska Starego.

Na dobre teren ten zagospodarowany został dopiero w XVIII wieku, dzięki osadnictwu olęderskiemu.

Na terenach wielkich kompleksów leśnych leżących u źródeł Dojcy, Czarnej Wody i Szarki, należących do rodziny Szołdrskich zaczęły powstawać nowe osady. Osadnicy otrzymywali na korzystnych warunkach obszary lasu i nieużytki do zagospodarowania i zamieniali je na grunty rolne. Na terenach tych osiedlali się głównie Niemcy przybywający z Brandenburgii, Śląska i Pomorza, ale także Polacy. Osadnicy wyznawali przeważnie wiarę protestancką. Aby uniknąć wędrówek do oddalonych znacznie zborów ewangelickich, na terenie jednej z osad, zwanej nova colonia Glinki w latach 1778-1779 wybudowano świątynię protestancką. Właściciel tych terenów, Feliks Szołdrski uznał, że korzystne byłoby założenie obok kościoła miasta, które pełniłoby rolę ośrodka handlowo-rzemieślniczego dla okolicznych osad. Na mocy przywileju wydanego przez króla Stanisława Augusta dnia 8 kwietnia 1786 r. powstało miasto Nowy Tomyśl. Dawna wieś Tomyśl otrzymała nazwę Stary Tomyśl. W krótkim czasie wytyczono Nowy Rynek - obecnie plac Niepodległości, który łączył się ul. Złotą (obecnie ul. Mickiewicza) z placem kościelnym zwanym Starym Rynkiem (obecnie pl. Chopina).

Nowopowstałe miasto miało charakter rzemieślniczo-usługowy. Jego centralne położenie w stosunku do osad olęderskich wyznaczyło mu także rolę lokalnego ośrodka handlowego. Organizowane w Nowym Tomyślu jarmarki i targi charakteryzowały się dużą popularnością, spełniając ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta.

Młode, bo 7-letnie, dobrze rozwijające się miasto na skutek rozbiorów Polski na 125 lat włączone zostało w granice Prus i Niemiec. Początkowo Nowy Tomyśl należał do powiatu babimojskiego w zaborze pruskim. W latach 1807-1815 znalazł się w nowopowstałym Księstwie Warszawskim. Natomiast po upadku Napoleona i likwidacji tej namiastki niepodległej Polski miasto ponownie powróciło do zaboru pruskiego. Pierwotnie włączono je do powiatu bukowskiego, jednak po jego rozwiązaniu, w odwecie za udział w Wiośnie Ludów, w 1848 r. Nowy Tomyśl stał się miastem powiatowym.

3 stycznia 1919 r. w wyniku ataku powstańców wielkopolskich Nowy Tomyśl odzyskał wolność.

Okres II wojny światowej był czasem germanizacji zajętych ziem i eksterminacji ludności polskiej. Nowy Tomyśl włączony został do Rzeszy. Wielu mieszkańców wywieziono na przymusowe roboty do Generalnego Gubernatorstwa. Szczególnie tragiczną datą okresu II wojny światowej dla mieszkańców miasta jest dzień 26 stycznia 1945 r. W budynku szkolnym przy placu Chopina zamordowano ośmiu niewinnych zakładników.

27 stycznia 1945 r. Nowy Tomyśl został oswobodzony.

Nowy Tomyśl na starej fotografii

Współpraca krajowa i zagraniczna

Biesenthal

Związek Biesenthal - Barnim powstał w 1992 roku. Składa się z siedmiu gmin i miasta Biesenthal w powiecie wiejskim Barnim w Brandenburgii. Członkami Związku są wsie Danewitz, Grüntal, Melchow, Spechthausen, Tempelfelde, Trampe i Tuchen-Klobbicke. Razem Związek liczy około 7.800 mieszkańców, z czego 4.800 mieszka w mieście Biesenthal. Siedzibą Związku jest miasto Biesenthal. Leży ono w odległości około 30 km od Berlina. Również w odległości 30 km od miasta przepływa rzeka Odra. Teren działania związku rozciąga się na obszarze ponad 180 km2 i leży pomiędzy Eberswalde i Bernau.
Do Biesenthal można dotrzeć autostradą nr 11 ze Szczecina lub drogami lokalnymi od strony przejść granicznych w Hohenwutzen, Kietz lub Frankfurt nad Odrą.

Miasto Biesenthal oddalone jest od Nowego Tomyśla o 230 km. Współpracę zainicjowały samorządy obu gmin. Umowa pomiędzy Nowym Tomyślem a Biesenthal podpisana została dnia 13 grudnia 1999 r.

Stosunkowo niewielka odległość pomiędzy Nowym Tomyślem a Biesenthal umożliwia częste kontakty, pozwalające na zacieśnienie więzi między gminami oraz nawiązywanie znajomości indywidualnych. Dzięki temu umowa jest w pełni realizowana, a współpraca kontynuowana.

Dotychczas współpracę podjęli: strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, klub sportowy Korona Bukowiec, plecionkarze i plantatorzy wikliny, Ośrodek Pomocy Społecznej, członkowie Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Spotkania współpracujących jednostek umożliwiają wzajemną wymianę informacji i doświadczeń z zakresu ich funkcjonowania. Są też okazją do wspólnej zabawy i wypoczynku, a wyjazdy sposobem na spędzenie wolnego czasu i zwiedzanie nowych okolic.

www.amt-biesenthal-barnim.de

www.biesenthal.de

Goch

Miasto Goch leży w północnej Westfalii, w dolinie Niers, pomiędzy rzekami Ren i Maas. Można do niego dotrzeć autostradą A57 łączącą Niemcy z Holandią. Historyczne centrum Goch otacza 7 wiosek: Asperden, Hassum, Hommersum, Hülm, Kessel, Nierswelde, Pfalzdorf. Łącznie okręg ten zamieszkuje 30.000 mieszkańców, samo miasto liczy natomiast ponad 19.600 mieszkańców. Jedną z większych atrakcji tego terenu jest liczący 5.000 ha las i rzeka, stanowiące zielone i wodne płuca okolic, a także centrum wypoczynkowo-rekreacyjne dla mieszkańców Goch, którzy spędzają tam czas na pieszych wędrówkach, rowerowych przejażdżkach, a amatorzy sportów wodnych - w kajakach.

Goch oddalone jest od Nowego Tomyśla o 780 km.
Władze samorządowe Nowego Tomyśla i Goch nawiązały współpracę w 1994 r., umowę o partnerstwie podpisały 15 marca 1997 roku. Od tego czasu założenia umowy są realizowane, a współpraca kontynuowana. Jednym z jej przykładów są ścisłe kontakty pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu a szkołą średnią w Goch.

www.goch.de

Sulęcin

Gmina Sulęcin jest jedyną polską gminą, z jaką Nowy Tomyśl prowadzi oficjalną współpracę partnerską.

Rada Miejska w Nowym Tomyślu dnia 18 marca 2005 roku podjęła uchwałę o nawiązaniu partnerskiej współpracy z gminą Sulęcin. Od tego czasu społeczności Nowego Tomyśla i Sulęcina prowadzą aktywną współpracę, która owocuje wymianą doświadczeń pomiędzy władzami obu gmin, wzajemnym poznaniem mieszkańców, aktywnym udziałem w życiu kulturalnym Nowego Tomyśla i Sulęcina.

Dębno

Herb Dębna

8 września 2010 roku podpisana została umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl i Gminą Dębno (położoną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim). Dokument podpisali Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing i Burmistrz Dębna Piotr Downar.

Zawarcie umowy pomiędzy gminami poprzedzone zostało przyjęciem stosownych uchwał przez rady miejskie obu gmin. Uchwały w obu samorządach podjęte zostały dnia 28 czerwca 2010 roku.

Obie gminy deklarują w ramach swoich kompetencji i możliwości wolę współpracy w szczególności w zakresie oświaty, kultury, sportu, gospodarki i promocji, a także innych dziedzin życia służących pogłębianiu i umacnianiu partnerstwa. W zakresie kultury i sportu obie strony sprzyjać będą organizacji koncertów i imprez sportowych oraz rozwijaniu kontaktów mających na celu głębsze poznanie wartości kulturalnych obu regionów.

Zapraszany do odwiedzenia strony internetowej gminy Dębno www.debno.com.pl

PodglądZałącznikWielkość
urm_liv_452_2010.pdf57.56 KB

Pozostała wspólpraca

1. Redon - Francja

Współpraca oświatowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika

Współpraca nawiązana została w 1990 roku

2. Saint Jacut les Pines - Francja

Współpraca oświatowa Zespołu Szkół
im. S. Mikołajczyka w Starym Tomyślu

Współpraca nawiązana została w 1993 roku

3. Storen - Norwegia

Współpraca oświatowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika oraz Gimnazjum w Borui Kościelnej

Współpraca nawiązana została w 1997 r. przez ZSOiP, natomiast przez gimnazjum w 2001 r.

4. Northeim - Niemcy

Współpraca oświatowa Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu

Współpraca nawiązana została w 1995 roku

5. Leeds, Bradford - Anglia

Współpraca w zakresie sportu. Współpracę podjął Międzyszkolny Klub Sportowy
Tomiki Aikido

Współpraca nawiązana została w 1996 r.

6. Antrim  - Irlandia

Współpraca w zakresie sportu. Współpracę podjął Międzyszkolny Klub Sportowy
Tomiki Aikido

Współpraca trwa od 2000

7. Bastad - Szwecja

Współpraca samorządów gminnych

Współpraca nawiązana została w 1989 r.

8. Sulęcin - Polska

Współpraca samorządów gminnych,
współpraca oświatowa

Współpraca nawiązana została w 2000 r.

9. Langa - Dania

Współpraca oświatowa: Szkoła Podstawowa w Bukowcu

Współpraca nawiązana została w 1994 r.

10. Midtre Gaudal - Norwegia

Współpraca oświatowa: Szkoła Podstawowa w Bukowcu Współpraca nawiązana została w 1990 r.

Nagrody i wyróżnienia

Wielkopolska Nagroda Jakości

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu otrzymał Wyróżnienie I Stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii instytucje za wybitne osiągnięcia w Zarządzaniu przez Jakość (Total Quality Management).
Podsumowanie dziesiątej edycji konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości odbyło się 26 czerwca w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
Uzyskanie przez Urząd Miejski Wyróżnienia I Stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości poprzedzone zostało wielomiesięcznym postępowaniem weryfikacyjnym polegającym na przeprowadzeniu samooceny instytucji. Po analizie dokumentów samooceny przez ekspertów i zakwalifikowaniu się nowotomyskiego Urzędu do finału konkursu, przeprowadzona została wizytacja Urzędu przez ekspertów. Oba etapy konkursu zadecydowały o nagrodzeniu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Wyróżnieniem I Stopnia Wielkopolskiej Nagrody Jakości.

Głównymi kryteriami WNJ branymi pod uwagę przy ocenie są

 • przywództwo - osobiste zaangażowanie przywódców w realizację misji i wizji organizacji, dążenie do długotrwałego sukcesu i doskonalenie systemu zarządzania organizacją
 • strategia i polityka - realizacja wizji rozwoju organizacji, określanie podstawowych wartości, jakimi się ona kieruje, systematyczne wytyczanie krótko i długoterminowych celów działalności
 • zarządzanie ludźmi - dbałość o kwalifikacje załogi, motywacja do pracy, przepływ informacji między kierownictwem a załogą oraz ciągłe doskonalenie zarządzania pracownikami
 • zarządzanie zasobami i partnerstwo - wykorzystywanie i ochrona zasobów (finansowych, informacyjnych, materiałowych i technologicznych), ich optymalizacja, a także planowanie relacji z partnerami zewnętrznymi
 • zarządzanie procesami, systemami i zmianami - realizacja strategii organizacji przez poznawanie i rozumienie swoich klientów, wprowadzanie innowacji do kluczowych wyrobów, usług i relacji z klientami oraz sterowanie kluczowymi procesami
 • satysfakcja klientów - stopień zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów zewnętrznych organizacji, ocena ich spełnienia m.in. poprzez badania ankietowe, porównania czy analizowanie reklamacji
 • satysfakcja zatrudnionych - poziom zadowolenia pracowników, ich ustosunkowanie się do naczelnego kierownictwa, bezpieczeństwa socjalnego, awansów itp.
 • współpraca z otoczeniem - postrzeganie organizacji w oczach opinii publicznej, prowadzenie działalności zgodnej z ochroną środowiska i oszczędnością zasobów naturalnych, współpraca z lokalną społecznością i administracją samorządową
 • efekt końcowy - osiągnięcia organizacji w stosunku do założonych celów w zakresie całokształtu rozwoju oraz w zaspokojeniu finansowym wszystkich stron zainteresowanych działalnością organizacji. Udział konkursie i poddanie się weryfikacji wpływa na poprawę jakości usług, podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania, uświadomienie potrzeby doskonalenia organizacji oraz wpływa na konsolidację działań kierownictwa i pracowników.

Organizatorem konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości jest Wielkopolski Instytut Jakości. Wielkopolska regionalna nagroda afiliowana jest przy Komitecie Polskiej Nagrody Jakości. Patronat nad konkursem objęli Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu wprowadził i stosuje System Zarządzania Jakością w zakresie „Wykonywanie zadań administracji publicznej o zasięgu lokalnym”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 .

Prace zmierzające do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu rozpoczął w marcu 2006 roku. System zarządzania budowany jest w oparciu o międzynarodowy standard ISO 9001 : 2000. Działania te podjęte zostały celem zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez Urząd usług, a także w celu rozwoju i doskonalenia efektywności działań wewnętrznych. W czasie ciągłych i dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych ważne stają się korzyści z wdrożenia certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością, które skutkują lepszym wizerunkiem Urzędu wśród klientów, wzrostem zaufania oraz wzrostem wiarygodności Urzędu w Opinii społeczeństwa. Projektem zostały objęte wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością powołana została Maria Ceglecka sekretarz gminy.

Na wstępie wytyczone zostały etapy wdrażania systemu zarządzania jakością :
Zaprojektowanie systemu zarządzania jakością
Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością
Wdrożenie systemu zarządzania jakością
Doprowadzenie do certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN EN ISO 9001 : 2001.

Wszystkie etapy zostały przeprowadzone przy współudziale firmy konsultingowej Global Erisson Consulting Spółka z o.o. ze Szczecina.

Etap I

Przeprowadzony został w miesiącu marcu 2006 roku i obejmował :
Wykonanie aktualnej struktury organizacyjnej Urzędu.
Przeprowadzenie konsultacji systemowych dla liderów i kierownictwa Urzędu.
Przeprowadzenie szkoleń.
Opracowanie polityki jakości.
Diagnoza aktualnej struktury organizacyjnej Urzędu dokonana została podczas audytu wstępnego, który pozwolił zweryfikować stopień spełnienia przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu wymagań normy PN EN ISO 9001 : 2001. Wynikiem tego audytu jest opracowanie raportu zawierającego ocenę dokumentacji organizacyjnej oraz wnioski i zalecenia do dalszych prac wdrożeniowych. Odbyły się również konsultacje systemowe oraz szkolenia dla liderów i kierownictwa Urzędu. Opracowana została także Polityka Jakości. Powołany został także Zespół Sterujący ds Systemu Zarządzania Jakością.

Etap II

Trwał od kwietnia do sierpnia 2006 roku i obejmował opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością. Do wykonania tego zadania powołany został przez Burmistrza Nowego Tomyśla spośród pracowników Urzędu piętnastoosobowy Zespół Sterujący. Opracowanych zostało 29 procedur SZJ, z których 11 były to wymagane normą procedury systemowe opracowane przez Pełnomocnika ds. SZJ, a 18 procedury procesowe dotyczące realizacji usług opracowane przez członków zespołu sterującego. Wdrożono je zarządzeniem Burmistrza w dniu 21 sierpnia 2006 roku i określono datę obowiązywania ich stosowania od 1 września 2006 roku. Etap III
Obejmował : przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie funkcjonowania systemu, szkolenie audytorów wewnętrznych systemu, opracowanie księgi jakości SZJ przeprowadzenie przeglądu systemu , przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Etap IV

Związany był najpierw z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu ofertowego na wybór jednostki certyfikującej , a następnie audytem certyfikujacym. W postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę jednostką certyfikującą wybrana została Firma TϋV NORD Z Katowic. Audyt certyfikujący przeprowadzony został w dniach 5 i 6 grudnia 2006 roku. Przeprowadzony audyt zakończył się przyznaniem Urzędowi Miejskiemu w Nowym Tomyślu certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością.
System zarządzania jakością ISO jest ważnym narzędziem do uporządkowania organizacji pracy Urzędu. Jest to również sygnał dla inwestorów, że Urząd pracuje dobrze i dba aby wszystkie sprawy były załatwiane szybko i kompetentnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Uzyskanie certyfikatu SZJ jest potwierdzeniem jakości działania Urzędu w dziedzinie zarządzania i realizacji zadań własnych, a także zadań zleconych i powierzonych. Jest potwierdzeniem, że zadania te wykonują kompetentni pracownicy, uwzględniający potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy i inwestorów. Otrzymanie certyfikatu to także nakaz i obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy Urzędu. Sam certyfikat jest ważny przez trzy lata jednakże działania Urzędu będą podlegać kontroli raz w roku i audytom sprawdzającym firmy, która dokonała certyfikacji systemu. Sprawdzane będzie , czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązkami wynikającymi z posiadania ISO.

Nagroda FRDL

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu został laureatem Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju demokracji lokalnej w Polsce.

HIT 2002

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu otrzymał Tytuł HIT 2002 za oryginalne formy promocji miasta i lokalnych tradycji wikliniarskich. Organizatorami konkursu byli Agencja Promocyjna "Punkt S" oraz "Gazeta Poznańska". Celem konkursu była promocja najlepszych produktów, usług, dokonań samorządów lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych zrealizowanych w województwie wielkopolskim.

Urząd Miejski został zgłoszony do konkursu w kategorii koncepcja organizacyjna. Temat zgłoszenia brzmiał: "Promocja Nowego Tomyśla i tradycji nowotomyskiego wikliniarstwa oraz unikatowa prezentacja możliwości wytwórczych nowotomyskich plecionkarzy poprzez wspólne wyprodukowanie największego na świecie kosza wiklinowego wpisanego do Księgi Rekordów Guinnessa, stanowiącego symbol miasta." HIT 2002 stanowi ogromne wyróżnienie dla środowiska nowotomyskiego, w którym dzięki panującej atmosferze współdziałania i nowatorskich poczynań była możliwa realizacja tak niezwykłych przedsięwzięć, jakimi były wyplecenie największego wiklinowego kosza, a następnie muszli koncertowej oplecionej wikliną.

Gmina Fair Play

Gmina Nowy Tomyśl jest laureatem ogólnopolskiego konkursu dla gmin przyjaznych inwestorom "Gmina Fair Play" - certyfikowana lokalizacja inwestycji. W 2003 roku, oprócz tytułu potwierdzonego certyfikatem, gmina otrzymała specjalne wyróżnienie. W kolejnej edycji konkursu w 2004 roku uhonorowana została najwyższym laurem - statuetką w kategorii "miasteczek i małych miast", potwierdzającym, że podejmowane przez samorząd działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i wzrost gospodarczy są właściwe i skuteczne.

Celem konkursu "Gmina Fair Play" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym jest wyłonienie gmin, które podejmują aktywne działania organizacyjne, promocyjne i finansowe, mające na celu pozyskanie nowych inwestorów.

W 2005 roku gmina Nowy Tomyśl po raz trzeci przystąpiła do konkursu "Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Oprócz tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play" gminie Nowy Tomyśl przyznano dodatkowe wyróżnienie w postaci tytułu "Złota Lokalizacja Biznesu" w kategorii miasteczek i małych miast.

W 2007 roku gmina Nowy Tomyśl nagrodzona została Złotą Statuetką konkursu Gmina Fair Play oraz wyróżnieniem.

Modernizacja Roku 2002

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu otrzymał tytuł "Modernizacja Roku 2002" w kategorii "Obiekty Ochrony Wód" za modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Śniadeckich 11 w Nowym Tomyślu oraz statuetkę dla najlepszego inwestora. Taka sama statuetka trafiła również do rąk Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Uhonorowani zostali także: autor projektu modernizacji nowotomyskiej stacji uzdatniania wody - Pracownia Projektowania Wodociągów WOGA z Poznania oraz wykonawca przedsięwzięcia - "Krevox" Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Należy dodać iż konkurencja była duża, gdyż do konkursu zgłosiło się ponad 300 uczestników, a do samego finału dotarło prawie 60.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2002 r. Konkurs promuje wysoką jakość i nowoczesność rozwiązań projektowych, wzorcowe wykonawstwo robót budowlanych i konserwatorskich, funkcjonalność modernizowanych obiektów stosowanie nowoczesnych technologii i materiałów.

Nowy Tomyśl Pierwsza Klasa

NOWY TOMYŚL PIERWSZA KLASA

W Wielkim Rankingu Miast 2003 sporządzonym przez warszawskie Centrum Badań Regionalnych Nowy Tomyśl został zaliczony do I klasy potencjału rozwojowego w kategorii miast powiatowych.

Centrum Badań Regionalnych ocenie poddało 839 miast. W związku z tym, iż duży wpływ na potencjał rozwojowy miasta ma jego wielkość, miasta oceniano osobno w trzech kategoriach: miasta duże (powiaty grodzkie), średnie (powiatowe) i małe (pozostałe miasta). Nowy Tomyśl zaklasyfikowany został do kategorii miast powiatowych. Spośród 314 miast przynależnych do tej kategorii 10 zaklasyfikowanych zostało do ekstraklasy. Nowy Tomyśl znalazł się na II miejscu I klasy, wyprzedzając tym samym 48 miast zaliczonych do tej kategorii.

O zaliczeniu miast do poszczególnych klas decydowały kryteria:

 • aktywność gospodarcza - liczba prywatnych firm, w tym spółek z kapitałem zagranicznym, poziom zatrudnienia w mieście, wielkość sektora otoczenia biznesu, dochody mieszkańców
 • aktywność obywatelska: frekwencja wyborcza, organizacje non-profit, czytelnictwo
 • miejska infrastruktura: dostęp do wodociągów, kanalizacji, oczyszczanie ścieków
 • przyciąganie nowych mieszkańców: bilans migracji, budownictwo mieszkan

Wielkopolska Jakość - 2003 rok

W roku 2003 Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością wyróżniło Urząd Miejski honorowym certyfikatem "Za upowszechnianie idei jakości w zarządzaniu lokalnym".

Nominacja do tytułu Hit 2003

Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Tomyślu zdobyła kolejne wyróżnienie. Po tytule Modernizacja Roku 2002 w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2002 organizowanym przez Targi Pomorskie Sp. z o.o., Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa, teraz przedsięwzięciu temu przypadła Nominacja do Tytułu HIT 2003 za najnowocześniejszą technologię uzdatniania wody, w konkursie organizowanym przez Agencję Promocyjną Punkt S oraz "Gazetę poznańską".

Samorządowy Lider Funduszy Strukturalnych

Gmina Nowy Tomyśl uzyskała wyróżnienie w rankingu na "Samorządowych Liderów Funduszy Strukturalnych" roku 2005 przeprowadzonym przez Fundację Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu. W sumie w kategorii: gminy miejsko-wiejskie wyróżnionych zostało 20 gmin z całej Polski. Gmina Nowy Tomyśl zajęła w tym rankingu 11 miejsce. O znalezieniu się w gronie liderów zadecydowała przyznana suma punktów, na którą składały się: wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca i ich udział w budżecie, wydatki na transport oraz łączność na mieszkańca i ich udział w budżecie wydatków na transport i łączność, liczba osób bezrobotnych i pracujących oraz liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców.

Patronat nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Prezydent RP.

Unia Europejska i współpraca międzynarodowa na stronach internetowych wielkopolskich samorządów

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zdobył II miejsce w konkursie na najlepiej prezentowaną problematykę Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej na witrynach internetowych wielkopolskich samorządów w kategorii "Urzędy Miejskie".

Organizatorem konkursu był Departament Rozwoju Regionalnego - Wydział Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego. Oceniano zawartość merytoryczną, przejrzystość, kompletność i aktualność materiałów poświeconych Unii Europejskiej, dostępowi do funduszy i programów unijnych, a także współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych. Konkurs rozstrzygnięty został w marcu 2005 roku. W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu nad zamieszczaniem informacji dotyczących Unii Europejskiej czuwa Agnieszka Grześkowiak, a współpracy międzynarodowej Marzena Kortus. Przygotowane w ramach biura promocji informacje zostały docenione za szeroki zakres tematyczny, merytoryczność, obszerność, oraz łatwość dostępu.

Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce

Projekt pt. "Spacer wiklinowym deptakiem" zdobył pierwsze miejsce w konkursie "Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce", w kategorii "turystyka piesza".

21 października 2005 roku podczas 16. Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon 2005 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na "Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce", zorganizowanego już po raz 4 przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. W 2005roku do konkursu zgłoszono 47 projekty, z których wyróżniono 14, w sześciu kategoriach. Projekt pt. "Spacer wiklinowym deptakiem" przygotowany przez biuro promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu zdobył I miejsce w kategorii "turystyka piesza". Przewodniczącym kapituły konkursu był Senator RP Włodzimierz Łęcki, a patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

I nagroda przyznana dla Nowego Tomyśla w konkursie to doskonała promocja nie tylko atrakcji turystycznych miasta i jego okolic, ale także wspaniały laur dla nowotomyskiego środowiska wikliniarskiego i plecionkarskiego, nieocenionych twórców wiklinowych dekoracji nowotomyskich ulic, dla którego należą się słowa podziękowania i uznania za zaangażowanie w tworzenie wiklinowej specyfiki Nowego Tomyśla. To unikatowe na skalę światową połączenie miejskiej architektury z wiklinowymi elementami stało się atrakcją cieszącą się zainteresowaniem licznej rzeszy turystów. Udział w konkursie może to zainteresowanie jeszcze spotęgować, bowiem Wielkopolska Organizacja Turystyczna nagrodzone projekty będzie promować na wszystkich imprezach i targach turystycznych organizowanych w 2006 roku.

II miejsce za folder w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Wydanemu przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu folderowi „Osadnictwo olęderskie w gminie Nowy Tomyśl” jury XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyznało II miejsce w kategorii „Informatory krajoznawcze i foldery”.

Nowotomyska publikacja zyskała uznanie jury tego ogólnopolskiego konkursu za udaną lokalną inicjatywę wydawniczą promującą gminę oraz za wysoki poziom techniczny i dobór ilustracji.

Folder wydany został w 2006 roku w ramach programu promocji i upowszechniania wiedzy na temat architektury i tradycji osadnictwa olęderskiego na terenie gminy Nowy Tomyśl, na którego realizację Urząd Miejski uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, priorytet II „Ochrona dziedzictwa kultury ludowej”.

Program promocji osadnictwa olęderskiego od pomysłu do końcowej jego realizacji był autorstwa pracownic biura promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Marzeny Kortus, Joanny Strugały i Agnieszki Grześkowiak. To także one przygotowały cały materiał zdjęciowy i teksty do folderu. Wydawcą wszystkich materiałów była natomiast Agencja Efektywna Concepto z Grodziska Wlkp.

Do konkursu zgłoszonych zostało 96 publikacji z całego kraju. Wydawnictwa oceniane były w 5 kategoriach. Uroczysta gala, podczas której uhonorowani zostali laureaci XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej odbyła się 25 października 2007 roku podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Z rąk kapituły konkursowej dyplom odebrał burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing.

„WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ” dla Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nagrodzony został Certyfikatem „Wielkopolska Jakość”.
Dnia 2 lipca 2007 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu na Starym Rynku odbyła uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień IX edycji Konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości oraz Certyfikatów „Wielkopolska Jakość”.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nagrodzony został Certyfikatem „Wielkopolska Jakość” za profesjonalizm w realizacji zadań jednostki administracyjnej oraz za dbałość o rozwój lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie standardu życia mieszkańców.

Certyfikat „Wielkopolska Jakość” odebrał burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing.

HIT 2007

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nagrodzony został statuetką i aktem nadania tytułu HIT 2007 w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Regionu, za walory edukacyjno-promocyjne programu „Osadnictwo olęderskie perłą ziemi nowotomyskiej”.

Gala konkursu HIT 2007 odbyła się dnia 17 lutego 2008 roku w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas uroczystego podsumowania konkursu, nominacje do tytułu oraz akty nadania tytułu HIT 2007 i statuetki wręczone zostały przedstawicielom firm, organizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski, którzy ubiegali się o tytuł w sześciu kategoriach: produkcja, handel i usługi, rolnictwo i przetwórstwo żywności, ekologia, organizacja i zarządzanie oraz samorządność.
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu za wdrożony i przeprowadzony edukacyjno-promocyjny program upowszechniania wiedzy o osadnictwie olęderskim w gminie Nowy Tomyśl” pt. „Osadnictwo olęderskie perłą ziemi nowotomyskiej” uzyskał tytuł HIT 2007 i konkursową statuetkę w kategorii samorządność.

Z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2007 starosty wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa odebrał burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing.

Celem konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych zrealizowanych w regionie. Zakwalifikowane do konkursu i zgłoszone do biura konkursu dokonania firm, samorządów terytorialnych, instytucji i organizacji, zespołów i poszczególnych osób są poddawane szczegółowemu oglądowi i ocenie a potem nagradzane przez kapitułę.

HIT 2007

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nagrodzony został statuetką i aktem nadania tytułu HIT 2007 w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT Regionu, za walory edukacyjno-promocyjne programu „Osadnictwo olęderskie perłą ziemi nowotomyskiej”.
Gala konkursu HIT 2007 odbyła się dnia 17 lutego 2008 roku w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas uroczystego podsumowania konkursu, nominacje do tytułu oraz akty nadania tytułu HIT 2007 i statuetki wręczone zostały przedstawicielom firm, organizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski, którzy ubiegali się o tytuł w sześciu kategoriach: produkcja, handel i usługi, rolnictwo i przetwórstwo żywności, ekologia, organizacja i zarządzanie oraz samorządność.

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu za wdrożony i przeprowadzony edukacyjno-promocyjny program upowszechniania wiedzy o osadnictwie olęderskim w gminie Nowy Tomyśl” pt. „Osadnictwo olęderskie perłą ziemi nowotomyskiej” uzyskał tytuł HIT 2007 i konkursową statuetkę w kategorii samorządność.
Z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2007 starosty wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa odebrał burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing. Celem konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych zrealizowanych w regionie. Zakwalifikowane do konkursu i zgłoszone do biura konkursu dokonania firm, samorządów terytorialnych, instytucji i organizacji, zespołów i poszczególnych osób są poddawane szczegółowemu oglądowi i ocenie a potem nagradzane przez kapitułę.

Galę konkursową poprowadziła dziennikarka Ewa Siwicka, część artystyczną zapewniły zespoły muzyczne i taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Podgórnym. Z recitalem wystąpiła też wokalistka Gabi Gold.

Modernizacja Roku 2007

28 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca XII Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku 2007”. Renowacja budynku Urzędu Miejskiego znalazła się w gronie finalistów. 
Do konkursu w kategorii „Obiekty Użyteczności Publicznej” zgłoszona została renowacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, inwestycja zrealizowana przez Gminę Nowy Tomyśl. Ogółem do konkursu zgłoszonych zostało ponad 600 inwestycji. Do finału weszło 115 zmodernizowanych obiektów z całej Polski. W gronie tym znalazła się też nowotomyska inwestycja. Zaliczenie do ścisłego grona finalistów inwestycji zrealizowanej przez nowotomyski samorząd to duży sukces. Odrestaurowanie elewacji zabytkowego gmachu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, przywracające pierwotny wygląd budynku spotkało się z uznaniem kapituły konkursu. Warto podkreślić, że wszystkie prace modernizacyjne przebiegały pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Projektantem inwestycji był Zakład Projektowania mgr inż. Piotr Brychcy, a wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany Benedykta Jędrzejewskiego.

Organizatorem konkursu były: Targi Pomorskie Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Marzena Kortus

Modernizacja Roku 2008

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu w ramach konkursu Modernizacja Roku 2008 uzyskała tytuł „Finalisty Konkursu”. Dyplomy potwierdzające ten tytuł uzyskali: inwestor – Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, autor projektu - „Minter” Michał Walczak z Poznania oraz wykonawca – Firma Ogólnobudowlana „IZO-BUD” Piotr Kwiatkowski z Dopiewa. Ponadto Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uzyskał wyróżnienie specjalne – nagrodę patrona medialnego - Pisma Samorządowo-Terytorialnego „Wspólnota” za modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wierzbowej 1.
Gala konkursu Modernizacja Rojku 2008 odbyła się 27 sierpnia 2009 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody odebrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu Maria Wolska-Mleczak.

Do Konkursu zgłoszonych zostało 621 obiektów. Do drugiego etapu zakwalifikowano 115 spośród nich. Obiekty oceniano wg następujących kategorii: budynki mieszkalne, obiekty hotelarsko-turystyczne, przemysłowo-inżynieryjne, użyteczności publicznej, szkolnictwa, kultury, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, zabytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz, zdrowia i opieki społecznej oraz rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych. Komisja po wizytacji i ocenie wszystkich obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu - zwracając szczególną uwagę na zastosowane rozwiązania architektoniczne, techniczne, technologiczne i materiałowe oraz funkcjonalność i estetykę - przyznała poszczególne nagrody i wyróżnienia.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu powstał w 1965 roku w ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego” Do 2008 roku obiekt nie przechodził kapitalnego remontu. Od czerwca do września 2008 roku budynek poddany został termomodernizacji. Zakończenie inwestycji przyniosło oczekiwane rezultaty – budynek został wyremontowany zgonie z założeniami i zakresem prac objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane. Wykonano ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wymieniono stolarkę otworową. Przedsięwzięcie przyczyniło się do zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. Efektem inwestycji jest także diametralna zmiany wyglądu i estetyki budynku, w którym wyremontowana została elewacja. Szkoła Podstawowa nr 1 jest jedną z dwóch szkół szczebla podstawowego na terenie miasta, zaspokajająca potrzeby edukacyjne połowy uczniów. Uczęszcza do niej ponad 500 dzieci. Zmodernizowany budynek pozwala na prowadzenie działalności pedagogicznej w lokalu spełniającym standardy i wysoki poziom funkcjonalny i estetyczny.

HIT Kryształowy 2009

Zakończył się XVI konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 2009 r. Gala odbyła się dnia 7 lutego 2010 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu otrzymał Tytuł  KRYSZTAŁOWY HIT 2009, za ekologiczno - promocyjną akcję pt. ZAMIEŃ FOLIÓWKĘ NA WIKLINÓWKĘ, który wręczył Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński - głównemu koordynatorowi przedsięwzięcia Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji - Ewelinie Szofer - Pajchrowskiej.
Nie był to jedyny nowotomyski akcent podczas uroczystości. W kategorii „Handel i Usługi” Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu uzyskał nagrodę HIT za nowoczesne i bezpieczne usługi bankowe świadczone w oparciu o sieć punktów samoobsługowych i centrum zapasowe. Nagrodę z rąk przedstawicieli kapituły odebrał prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu Mirosław Bąk.

Szczegóły na temat konkursu można odnaleźć na stronie :
http://www.konkurs-hit.pl/

Wielkopolska Jakość - 2009 r.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uzyskał tytuł laureata Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością i wyróżnienie znakiem „Wielkopolska Jakość” za zaangażowanie w doskonalenie metod zarządzania.
Certyfikat Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości burmistrzowi Nowego Tomyśla Henrykowi Helwingowi na spotkaniu dnia 23 czerwca wręczył Michał Ozwoniarek manager działu wdrażania innowacji Wielkopolskiego Instytutu Jakości.

Przeprowadzony w maju audytu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu potwierdził spełnianie wymogów jakościowych do dalszego posługiwania się certyfikatem i znakiem Wielkopolska Jakość. Pokłosiem przeprowadzonego audytu jest także raport z analizy potencjału i efektów w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. Zawarte w dokumencie analizy wskazują na kolejne obszary, które wymagają doskonalenia.

Certyfikat przyznany został na okres do 16 maja 2011 roku.