DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TOMYŚLU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie asystenta rodziny od miesiąca lipca br., w wymiarze 160 godzin miesięcznie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie asystenta rodziny od miesiąca lipca br., w wymiarze 160 godzin miesięcznie.
Kod CPV
85000000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak
Harmonogram realizacji zamówienia
Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami, rozmowa kwalifikacyjna.
Załączniki
Brak załączników
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wiedza i doświadczenie
Brak
Potencjał techniczny
Brak
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu asystenta rodziny.
Umiejętność skutecznego komunikowania się.
Kultura osobista.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
GMINA NOWY TOMYŚL
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TOMYŚLU
Adres
Marszałka Piłsudskiego 8
64-300 Nowy Tomyśl
wielkopolskie , nowotomyski
Numer telefonu
0614422587
Fax
0614422587
NIP
7881131176
Tytuł projektu
Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę
Numer projektu
RPWP.07.02.01-30-0033/15-00