Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2017

K O M U N I K A T
Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2017
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, które są położone na terenie Gminy Nowy Tomyśl,a obecnie są ogrzewane źródłem ciepła na paliwo stałe.
Dotację można przeznaczyć na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym
na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym
na gruntową pompę ciepła
oraz na budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.
Wysokość dotacji celowej będzie wynosić:
1) 4.000 zł na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,
2) 8.000 zł na zakup pompy ciepła,
3) 2.000 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego tych nieruchomości, które nie były podłączone do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy.
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ
od dnia 10 maja 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.nowytomysl.pl w zakładce mieszkaniec – dotacje lub osobiście pokój nr 12 lub 15
Warunkiem przyznania dotacji będzie złożenie pisemnego kompletnego wniosku do Burmistrza Nowego Tomyśla przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania. Po ocenie wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.
W przypadku wyczerpania się środków finansowych Gminy Nowy Tomyśl przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku budżetowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności ich złożenia .
Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani będą do utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.
Udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego będzie możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.