Mieszkaniec

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”. Kwota przyznanego dofinansowania to 506 008,25 zł, co stanowi 75% wartości projektu.. Łączny koszt inwestycji to 678 177,67 zł, z czego 168 669,42 zł to wkład własny gminy Nowy Tomyśl.

Dotacje

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Opracowujemy program współpracy na 2018 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 

Małe granty - wzory dokumentów

500+

Szanowny Państwo
W celu uzyskania informacji odnośnie rządowego programu 500+ zapraszamy pod TEN adres.

Wykaz telefonów

Nowotomyska demografia 1995 - 2013

Potencjał demograficzny ludności gminy Nowy Tomyśl w latach 1995 – 2013 z podziałem na poszczególne miejscowości.
Stan na 28.05.2013 roku.